פסקי דיןבג"צ 4016/11 נחם, צרעה, אשתאול ואח' נ' מר אלי ישי, שר הפנים ואח'
עתירתם של מספר יישובים במועצה האזורית מטה יהודה, כנגד החלטת שר הפנים להעביר שטחי תעשייה שבהחזקתם מתחום שיפוטה של מועצת מטה יהודה לתחומה של עיריית בית שמש. העתירה הצביעה על פגמים מהותיים בהחלטת השר, כמו גם בעבודתה של וועדת הגבולות שהוקמה בקשר לכך, ובין היתר אי פרסום כחוק, אי זימונם של נציגי היישובים ואי שמיעת עמדתם, "סימון המטרה" מראש, ועוד. בעקבות העתירה וכן עתירות נוספות שאוחדו עמה הושגה פשרה בין הצדדים לחלוקת שטחים הפוגעת בעותרים בהיקף קטן.

ע"א (מחוזי י-ם) 40231-05-11 עאדל כרים רג'בי נ' נאיף סלימאן מוחמד כחלה
בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום ליתן פסק דין (לפינוי בניין מגורים) כנגד הנתבעים בשל שורת מחדלים דיוניים מטעמם בניהול ההליך המשפטי. הבקשה נדחתה, תוך שבית-המשפט המחוזי מבקר בחריפות את התנהלות הנתבעים. ביהמ"ש קבע, כי התנהלות המבקשים אופיינה במחדלים דיוניים חוזרים ונשנים, המעידים על זלזול בהליך השיפוטי ועל ניסיונות חוזרים להתיש את הצד שכנגד ו"למשוך" זמן. הבקשה נדחתה והמבקשים חויבו בשכ"ט עו"ד. בקשת רשות ערעור שהוגשה לביהמ"ש העליון נדחתה: רע"א 5673/11.

ת.א. (מחוזי ת"א) 1182/06 באמונה חברה לניהול נאמנויות והקדשות נ' מקסוורד הולדינגס ישראל בע"מ
תביעה בגין הפרה יסודית של הסכם להשקעה ולהקצאת מניות. התביעה נתקבלה תוך קביעה, כי  הנתבעת הפרה הפרה יסודית את הוראות הסכם ההקצאה וכי עולה שורה של תמיהות מראיות הנתבעת ומהעדויות שהציגה. הנתבעת חויבה להשיב את המניות שהוקצו לה, בתנאים שנקבעו.

 תיק 26-12-2010 (רשם האגודות השיתופיות) נחם - מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מימי מבואות ירושלים אגודה חקלאית מרכזית שיתופית בע"מ (בפירוק)
עתירה של אגודת מושב נחם לקבלת זכות לעיין במאזניה של אגודה שיתופית מרכזית בה הנה חברה. העתירה הוגשה לנוכח סירובו של מפרק האגודה המרכזית לאפשר עיון כאמור. בהחלטת רשם האגודות   נקבע, כי זכותו של חבר אגודה שיתופית לעיין במאזניה עומדת על כנה גם מקום בו מצויה האגודה בפירוק.(מיום 26.6.12) נקבע, כי זכות זו של חבר האגודה הנה זכות יסוד בסיסית וכי חלה על המפרק חובת דיווח לחברי האגודה. המפרק "מחליף" למעשה את מוסדות האגודה, לרבות האסיפה הכללית המאשרת את
הדוחות והמאזנים, ומשכך נותרים חיובי האגודה ומוסדותיה כלפי חבריה - שרירים וקיימים.

בג"ץ 5693/06 רס"מ חגית דיליאן (גילה) נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל:

עתירה כנגד כוונת משטרת ישראל לסיים העסקתה של העותרת, חוקרת משטרה מנוסה (העותרת יוצגה בידי עוה"ד א. אזולאי וע. אפיק). העותרת טענה בין היתר לאפליתה במסגרת אפליה מובנית ומכוונת של חוקרות לעומת חוקרים במרחב מוריה; לניסיון לא ראוי לייחס לה חוסר מקצועיות או פגמים כביכול בתפקוד; ולקיומם של טעמים זרים אשר הביאו את מפקדיה לפעול להדחתה מן השירות. במסגרת העתירה עתרה העותרת גם למתן צווי ביניים - לקיום ריאיון ממ"ז ולהעברתה זמנית לשירות שלא בתחנת מוריה.
לאחר הגשת העתירה נתקבלה הסכמת המשטרה לבקשת צווי הביניים, קוים לעותרת ריאיון ממ"ז, תקופת שירותה הוארכה (לתק' ניסיון) והיא הועברה לשירות בתחנה אחרת.

ת"א 1020/01 זק"ש נ' החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ, כב' השופט א. ואגו:
פסיקת שכר עבור שירותים שניתנו לחברה הכלכלית, המתכחשת להתקשרות (התובע יוצג בידי עו"ד עודד אפיק). בין הצדדים נתגלעה מחלוקת באשר לתוקפו של הסכם שנחתם ביניהם ובאשר להיקפו. ביהמ"ש קיבל את התביעה, בהידרשו לכללים לכריתת חוזה תקף. בין היתר נפסק כי מהבחינה המשפטית אין כלל חובה לעריכת מסמך כתוב וכי התנאי הבסיסי הנדרש הינו קיומה של גמירת-דעת. כמו כן, היעדר חתימת הנתבעת על המסמך אינו מוריד מתוקפו המחייב כחוזה. צורת החוזה יכולה להיות בדרכים שונות ואין דרישה מהותית לקיומו של מסמך כתוב וחתום בידי המתקשרים. קיומה של גמירת-דעת מעניק תוקף לחוזה אף אם חסרים בו פרטים מסוימים, לרבות חתימה של צד זה או אחר.

ה"פ (י-ם) 5050/06 ביין נ' קוואס, כב' השופט י. שפירא:
תביעה לצו הצהרתי ולאכיפת עסקת מכר עפ"י ייפוי כוח בלתי חוזר (הנתבע יוצג בידי עו"ד אפיק). התביעה נדחתה. סעד האכיפה נדחה על הסף, בשל אי התאמתו לתובענה המוגשת בהמרצת פתיחה. הסעדים ההצהרתיים נדחו לגופם: בית-המשפט קובע, כי לא נכרת בין הצדדים חוזה מכר מחייב, כי עו"ד זקן לא פעל כשלוחם של המשיבים וכי אין ליצור שליחות יש מאין. הגם שבהתאם לפסיקה אין לראות בדרישת הכתב חזות הכל, על בית-המשפט להשתכנע כי היתה מטעם הצדדים גמירות דעת להתקשר בחוזה מחייב. חתימה על ייפוי כוח כלשעצמה - אינה מספקת לשם כך. ייפוי כוח מהווה כלי לביצוע זכות שבה התחייב השולח, ואולם משאין בייפוי הכוח זכר לאותו צד ג', הרי שאין לראות בכך ייפוי כוח בלתי חוזר.
שעה שלא נחתמה עסקה, ומבוקש לראות בטיוטה הסכם לכל דבר ועניין, יש לבדוק בדוק היטב אם אכן התקיים מצב של הצעה וקיבול, ורק במקרים בהם ברור, ולא נותר ספק לבית המשפט שאכן הייתה גמירות בעת, יקוים הסכם במקרקעין חרף שלא נחתם.

עב' 7080/01 אלכס קליין נ' עיריית פתח תקווה ואח', כב' השופטת דינה אפרתי:
תביעת עובד כנגד עיריית פ"ת וכנגד מרכזים קהילתיים פ"ת - לביטול פיטוריו ולתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין (הנתבעת 2, מקפ"ת, יוצגה בידי עו"ד אפיק ועו"ד דניאל פלד ממשרד ח. קמחי ושות'). התביעה נדחתה, ובתוך כך נדחו טענותיו של התובע כאילו עבד הן בעירייה והן במקפ"ת, כמעבידים במשותף, נדחתה טענתו בדבר היותם של הפיטורים פסולים וכאלה שנעשו שלא כדין, ונקבע כי הפיטורים נעשו כדין ומשיקולים ענייניים. ביה"ד מנתח בפסק הדין באופן מקיף את המבחנים הנוהגים לקביעת יחסי עובד ומעבידו את ההלכות בדבר קיומם של "מעבידים במשותף".

ע"א' 6080/05 קופלה ג'וליאן (רות) נ' אבני דרך ואח', כב' השופטים גל, פרקש שפירא:
תביעה לביטול פסק דין לפירוק שיתוף במקרקעין שנוצר לאחר איחוד וחלוקה מחדש (המערערים יוצגו ע"י עו"ד אריאל אזולאי). הערעור התקבל באופן שבו פסק הדין שניתן בבית משפט השלום בוטל. הליכי פירוק השיתוף במקרקעין בוטלו. הרכב בית המשפט המחוזי הורה לבית משפט השלום לאפשר למערערת לחקור את שמאי המקרקעין מטעם בית המשפט. בית המשפט פסק כי הזכות לחקור את המומחה בחקירה נגדית היא זכות עצמאית ונפרדת מהזכות להפנות למומחה שאלות בכתב. התוצאה האופרטיבית של פסק הדין - ביטול החלטת בית משפט השלום שהורתה לפנות את המערערים מהבניין בו החזיקו במקרקעין המשותפים. כן נפסק, כי בהליך פירוק שיתוף במקרקעין הזכות להגשת ערעור מתגבשת רק לאחר מתן החלטה סופית הקובעת מתי וכיצד יחולקו הזכויות בין השותפים, ולא לאחר כל החלטה גם אם חלק מהחלטות הביניים קובעות חיובים מעשיים בין השותפים.

ע"א 13402/04 נחם אגודה שיתופית בע"מ נ' זרח ועלני ואח', כב' השופט ס. נשיא יצחק שמעוני:
תביעה לסילוק יד במקרקעין. מושב נחם (יוצג ע"י עו"ד אריאל אזולאי) תבע מספר פולשים שהשתלטו על קרקע של המושב בסמוך לכניסה לבית שמש, בנו עליה משתלה והפכוה לבית ממכר לריהוט גן תוך חריגה מהיתר הבנייה. התביעה התקבלה ונפסק כי הנתבעים יפנו את השטח וישיבו את החזקה בקרקע למושב. עוד נפסק כי הפעלת חנות לממכר ריהוט גן על קרקע חקלאית מהווה הפרה של ההסכם המשולש שבין המושב, המינהל והסוכנות תוך שימוש בניגוד להיתר הבניה שהינו לשימוש חקלאי. בית-המשפט קובע בפסה"ד גם את זכותו של המושב להודיע לפולשים על הפסקת השימוש במקרקעין: לפי ההלכה במשפט הישראלי, זכותו של בעל הקרקע להודיע לבר-הרשות על ביטול הרשות להשתמש בקרקע שאין הוא משלם בגינה "דמי שכירות" גם אם בר-הרשות השתמש בקרקע במשך עשרות שנים.


בחזרה למעלה
דף הבית
אודות המשרד
עורכי הדין
פסקי דין
פרסומים
רשלנות רפואית
נדל"ן
ירושה וצוואות
צור קשר
 
יוסף ריבלין 1, ירושלים 94240
טל': 6252666 – 02
פקס: 6252999 – 02
דוא"ל: office@aaadv.co.il
1 Joseph Rivlin St. Jerusalem 94240
Tel.: 02 – 6252666
Fax: 02 – 6252999
E-mail: office@aaadv.co.il